Extra zorg

Extra zorg

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN EN ZORGBELEID

Dit betekent: bijzondere aandacht geven aan de kinderen die het tijdens de gewone klasactviteiten moeilijker hebben om de aangeboden opdrachten te verwerken. Als team willen wij een “brede zorg” dragen voor alles wat uw kleuter hier op school leert en verwerft. We gaan de kleuters observeren, begeleiden en oriënteren op verschillende domeinen van hun ontwikkeling:

Hulpverleners in onze school

De zorgbegeleider ondersteunt het zorgbeleid binnen de school, zowel op het niveau van kleuters als van leerkrachten. De kleuteronderwijzeres realiseert een gedifferentieerde aanpak binnen de klasgroep.

Ons zorgteam: juf Ilse: de zorgcoördinator, juf Myriam, juf Lore, juf Jessica en juf Saskia: onze zorgjuffen

Hulpverleners van buiten de school

CLB-adviseur: Leen Tirry (leen.tirry@clbnwb.be)
Revalidatiecentrum
Logopediste (komt desgewenst ook op school)
GON-begeleiding
Moeilijkheden die men kan vaststellen

 • aanpassingsproblemen
 • onvoldoende schoolrijp
 • motorische achterstand
 • trage taalontwikkeling
 • onvoldoende inzicht bij ruimtelijk denken
 • psychomotorische problemen
 • emotionele problemen

Behelpen van de problemen

 • differentiatiegroepen in de klas
 • degelijk uitgebouwd leerlingvolgsysteem
 • gerichte observatie door lerrkrachten
 • doelgerichte aanpak tijdens de gewone klasactiviteiten
 • gerichte observatie, ondersteuning of testje door zorgbegeleider
 • de klastitularis begeleidt, terwijl een andere juf de klas overneemt
 • gerichte oudergesprekken met zorgteam (titularis, zorgbegeleider; CLB-adviseur en directie)
 • wekelijks overleg tussen de leerkracht, CLB-adviseur en directie
 • ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen
 • Inspanningen van de school

De school engageert zich voor bijscholing aangaande zorgbeleid
De school investeert in gericht didactisch materiaal
De school zorgt voor aangepaste lokalen en inrichting